Zápis do první třídy 2019/20

Zápis do základní školy

Blíží se termín zápisů do první třídy Základní školy Formanská, příspěvková organizace, Na Vojtěšce 188, 149 00 Praha 4 – Újezd u Průhonic pro školní rok 2019/2020, který proběhne v budově školy:

9. dubna (úterý) od 13:00 do 17:30 hodin pro děti ze spádových ulic

10. dubna (středa) od 14:00 do 15:30 hodin pro děti z nespádové oblasti

Spádový obvod pro 1. stupeň Základní školy Formanská, příspěvková organizace, je stanoven v obecně závazné vyhlášce č. 1/2018 Sb. hl. m. Prahy, o školských obvodech základních škol, a zahrnuje následující ulice ze sídelní části Újezd:

Formanská – pouze v sídelní části Újezd, Dendrologická, Josefa Bíbrdlíka, K Habru, K Mostu, K Motelu, K Sukovu, Ke Mlýnu, Ke Splavu, Kocourkova, Meandrová, Nad Mlýnským rybníkem, Nad Náhonem, Nad Rybníčkem Nad Statkem, Nad Výpustí, Práškovská, Při Botiči, V Potocích, Ve Vilkách.

Zbývající ulice v městské části Praha-Újezd (Formanská – pouze v sídelní části Kateřinky, Kateřinské náměstí, Ke Smrčině, Krajanská, Milíčovská, Na Cípu, Na Formance, Na Křtině, Pastevců, Pod Formankou, Pod Napětím, Pod Platanem, Proutěná, Remízková, Studánková, Štítová, U Louky, U Močálu, U Pramene a Vodnická) patří do školského obvodu Prahy 11 a spádovou školou je pro děti s trvalým pobytem v těchto ulicích Základní škola, Ke Kateřinkám 1400, Praha 11.

Ředitel školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušné spádové oblasti.

 

Do základní školy se zapisují děti, které nejpozději 31. srpna 2019 dovrší šestý rok věku. Výjimečně lze zapsat i dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, ale pouze je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Ředitel školy může odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Na všechny se těšíme, za náš školní tým Tomáš Kunst, ředitel.