Pravidla pro přijímání dětí do 1. ročníku ZŠ

pro školní rok 2020/2021

1. Pro školní rok 2020/2021 je plánováno otevřít jednu třídu s počtem 24 míst.

2. V případě převisu poptávky se přijmou děti do naplnění kapacity postupně dle následujících kritérií:

a) Hlavní kritérium – trvalé bydliště žáka ve spádové oblasti (sídelní část Újezd, která je vymezena soupisem ulic tak, jak uvádí Obecně závazná vyhláška o školských obvodech základních škol č. 4/2020 s účinností od 1.dubna 2020.

b) V případě nenaplněnosti kapacity bude příspěvková organizace na zbývající volná místa přednostně přijímat děti zaměstnanců zřizovatele a děti zaměstnanců příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha-Újezd

c) V případě, že nedojde k naplnění nejvyššího počtu žáků dle odst. 1 a následně odst.2, bude příspěvková organizace na tato volná místa přednostně přijímat ke vzdělání děti, které navštěvují MŠ Formanská, příspěvkovou organizaci, se sídlem Na Vojtěšce 188, Praha 4 a mají místo trvalého pobytu v městské části Praha-Újezd.

d) Rozhodne se losem